Algemene voorwaarden

De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op de Licentieovereenkomst tussen de Leverancier en Licentienemer met betrekking tot de AppyBee

De in deze Voorwaarden – inclusief de overwegingen – met een beginhoofdletter aangeduide begrippen, hebben de betekenis die daaraan in dit artikel 1 wordt toegekend.

Art. 1

1.1           Tijdelijke Licentie: in tijdsduur beperkte, niet-exclusieve rechten om de Programmatuur te mogen gebruiken. Deze gebruiksrechten worden tegen betaling van een periodiek bedrag verleend door de Leverancier aan de Licentienemer.

1.2           Fout: een gebrek in de Programmatuur dat ertoe leidt dat de Programmatuur niet functioneert overeenkomstig de Specificaties of het anderszins niet voldoen van de Programmatuur aan de Voorwaarden.

1.3           Interoperabiliteit: het vermogen van de Programmatuur om informatie met andere componenten van een computersysteem en/of computerprogrammatuur uit te wisselen en door middel van deze informatie te communiceren.
1.4           Voorwaarden: deze Voorwaarden inclusief Bijlagen.
1.5           Licentievergoeding: de vergoeding die Licentienemer voor het tijdelijk gebruik van de Programmatuur aan Leverancier moet voldoen.
1.6           Nieuwe Versie: een opvolgende versie van de Programmatuur met in overwegende mate nieuwe of gewijzigde functionaliteiten, al dan niet onder een andere naam uitgebracht.
1.7           Onderhoudsovereenkomst: een overeenkomst tussen partijen met betrekking tot het herstel van Fouten, het verschaffen van een helpdeskfaciliteit en/of het verstrekken van Updates die, indien een onderhoudsovereenkomst wordt overeengekomen.
1.8           Programmatuur: de AppyBee bedoeld voor het maken van reserveringen, bijhouden van klanttevredenheid en loyaliteit;
1.9           Update(s): een nieuwe release van de Programmatuur, waarin tot dan toe bekende Fouten zijn verwijderd en/of een beperkte verbetering of uitbreiding van de bestaande functionaliteit(en) heeft plaatsgevonden.
1.10         Schriftelijk: de term ‘Schriftelijk’ omvat ook per e-mail, fax of ander elektronisch medium.
1.11         Specificaties: de aangegeven eisen waaraan de Programmatuur dient te voldoen.
1.12         Klanten: de gebruikers van de diensten van Licentienemer
1.13         Proefperiode: de periode waarin de Licentienemer zonder daartoe een vergoeding verschuldigd te zijn, met instemming van de Leverancier gebruik mag maken van de Programmatuur.

Art. 2 Licentieovereenkomst en gebruik Programmatuur

2.1           De Leverancier zal de Programmatuur onder nader overeengekomen voorwaarden ter beschikking van Licentienemer stellen. De Leverancier is gerechtigd om de Programmatuur niet ter beschikking van de Licentienemer te stellen, indien de Licentienemer zijn betalingsverplichtingen niet is nagekomen, behoudens de gevallen waarin sprake is van een proefperiode.
2.2           Leverancier zal de Programmatuur blijkens de tussen partijen overeengekomen specificaties bouwen en de Programmatuur ter beschikking van Licentienemer stellen.
2.3           Nadat de Leverancier de Programmatuur ter beschikking van Licentienemer heeft gesteld, voert Licentienemer een beperkte acceptatietest uit. Indien Licentienemer vaststelt dat de Programmatuur  volgens de specificatie functioneert, bericht Licentienemer de Leverancier Schriftelijk dat de Programmatuur is geaccepteerd. Indien Licentienemer binnen 5 dagen nadat de installatie is voltooid Leverancier niet heeft geïnformeerd, geldt dat de Programmatuur door Licentienemer is geaccepteerd.
2.4           Indien Leverancier een Nieuwe Versie uitbrengt zal hij deze ook aan Licentienemer aanbieden. Indien Licentienemer dit aanbod accepteert zijn de bepalingen van deze Voorwaarden ook op die Nieuwe Versie van toepassing.
2.5           Leverancier kan ten behoeve van een proefperiode aan de Licentienemer het gebruiksrecht van de Programmatuur verlenen.
2.6           De proefperiode zal aanvangen bij activatie van de programmatuur.
2.7           Licentiegever is voor het gebruik van de Programmatuur gedurende de proefperiode geen Licentievergoeding verschuldigd.
2.8           De bepalingen van deze voorwaarden blijven onverminderd van toepassing op de proefperiode, voor zover dat niet in strijd is met de aard van het gebruik.

Art. 3 beëindiging Licentieovereenkomst en proeftijd

3.1           De Licentieovereenkomst eindigt uitsluitend indien en voor zover beëindiging geschiedt conform het bepaalde in dit artikel 3. Onverminderd de gronden en wijze van beëindiging in artikel 3.2 en artikel 3.3, is een partij gerechtigd de Licentieovereenkomst te beëindigen door ontbinding indien en voor zover hij hiertoe gerechtigd is op grond van de wet. Ontbinding leidt tot de gevolgen die de wet daaraan verbindt.
3.2           Een partij is voorts gerechtigd de Licentieovereenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te zeggen, zonder dat hierdoor enige verplichting tot vergoeding van eventuele schade van die partij ontstaat, indien één van de volgende omstandigheden zich voordoet:

 • het faillissement van de andere partij wordt aangevraagd;
 • de andere partij wordt in staat van faillissement verklaard;
 • aan de andere partij wordt (al dan niet voorlopig) surseance van betaling verleend;
 • de onderneming van de andere partij wordt beëindigd of geheel of gedeeltelijk aan een derde overgedragen.

3.3           De Licentieovereenkomst kan op elk gewenst moment met een opzegtermijn van een maand schriftelijk worden opgezegd.
3.4           Na de duur van de proefperiode zal de Licentieovereenkomst stilzwijgend voor de duur van onbepaalde tijd worden verlengd, met de mogelijkheid om de Licentieovereenkomst maandelijks op te zeggen, tenzij de Licentienemer binnen 7 dagen voor einde van de proefperiode aan de Leverancier per e-mail te kennen geeft geen gebruik te willen maken van de Programmatuur na de proefperiode.
3.5           Indien de Licentieovereenkomst om welke reden ook eindigt, verplicht Licentienemer zich het gebruik van de Programmatuur te staken en (alle kopieën van) de Programmatuur en documentatie m.b.t. de Programmatuur onverwijld aan Leverancier te retourneren.

Art. 4 Vergoeding en betaling

4.1           Alle facturen dienen voldaan te zijn binnen 14 dagen na factuurdatum.
4.2           Over de Licentievergoeding verschuldigde belastingen, heffingen en andere bijkomende kosten zijn bij de Licentievergoeding inbegrepen.
4.3           Indien Licentienemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, zal Licentienemer, nadat de Licentienemer in verzuim is geraakt , de wettelijke handelsrente over het openstaande bedrag verschuldigd zijn aan de Leverancier.
4.4           Voor zover partijen bij aanvang van de overeenkomst een proeftijd zijn overeengekomen, is de Licentienemer geen vergoeding verschuldigd voor het gebruik van de Programmatuur. Na de proefperiode zal de Licentienemer de vergoeding verschuldigd worden als overeengekomen in de licentieovereenkomst.

Art. 5 Gebruiksvoorwaarden

5.1           Het is Licentienemer en haar Klanten toegestaan de Programmatuur op de Computerconfiguratie te laden, in beeld te brengen, uit te voeren of op te slaan, voor zover dit overeenstemt met het met de Programmatuur beoogde gebruik.
5.2           Licentienemer is gerechtigd back-up kopieën van de Programmatuur aan te houden c.q. te maken, voor tijdelijk gebruik of ter beveiliging.
5.3           De Tijdelijke Licentie kent de volgende beperkingen:
Het is Licentienemer niet toegestaan de Programmatuur en de documentatie in gebruik te geven aan derden of deze ten behoeve van derden te gebruiken, behoudens het gebruik van de Programmatuur door de Klanten van Licentienemer

 • Het is Licentienemer niet toegestaan de Programmatuur en de documentatie te wijzigen, of aan te passen.
 • Het is Licentienemer niet toegestaan de broncode van de Programmatuur door middel van reverse engineering te reconstrueren. Indien Licentienemer informatie nodig heeft om Interoperabiliteit te bewerkstelligen van de Programmatuur met computerprogrammatuur van de Licentienemer zelf of derden, zal Licentienemer aan Leverancier Schriftelijk en gemotiveerd verzoeken om de benodigde informatie. Leverancier zal Licentienemer alsdan binnen een redelijke termijn mededelen of Licentienemer de beschikking kan krijgen over de verlangde informatie en de voorwaarden waaronder deze wordt verstrekt.
 • Het is Licentienemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van (intellectuele) eigendom uit de Programmatuur en/of de documentatie te verwijderen.

5.4           Leverancier is gerechtigd te onderzoeken of Licentienemer de Programmatuur gebruikt op een wijze die overeenstemt met de voorwaarden van de Voorwaarden. Licentienemer verplicht zich aan een dergelijke audit mee te werken. Leverancier draagt zowel zijn eigen kosten als de kosten van Licentienemer die met een dergelijke audit zijn gemoeid.
5.5           Leverancier zal na totstandkoming van de Licentieovereenkomst één voor Licentienemer op haar onderneming toegespitste applicatie van AppyBee aan haar, in de Google Playstore en ITunes Store ten behoeve van haar klanten ter beschikking stellen, onder de volgende voorwaarden:

 1. Licentiegever zal de AppyBee in de Google Playstore en ITunes Store ter beschikking stellen aan de consumenten onder de (handels)naam, merk en logo van Licentienemer.
 2. Licentienemer verleent aan Leverancier het recht om voor de duur van deze overeenkomst de naam, logo en overige tekens m.b.t. de handelsnaam, dan wel merk van de licentienemer te gebruiken ten behoeve van het doel van deze overeenkomst. Het gebruik zal inhouden dat Leverancier de naam, logo en merk van de Licentienemer gebruikt in de ten behoeve van Licentienemer ontwikkelde applicatie, teneinde naar de consument toe de Programmatuur onder de naam van de Licentienemer ter beschikking te stellen.

Art. 6 Garantie

6.1           Leverancier garandeert dat de Programmatuur gedurende 6 maanden na de beschikbaarstelling daarvan zal functioneren conform de Specificaties.
6.2           Licentienemer heeft gedurende de garantietermijn recht op kosteloos herstel van Fouten. Herstel kan ook plaatsvinden door middel van een probleem vermijdende restrictie of door het verstrekken van een Update. Herstel vindt zo spoedig mogelijk plaats.
6.3           De garantie in artikel 6.1 vervalt indien en voor zover Leverancier aantoont dat de desbetreffende Fouten zijn ontstaan door foutherstel, onderhoud of wijzigingen uitgevoerd door of namens Licentienemer.

Art. 7 Overdracht

7.1           Het is partijen niet toegestaan de rechten en plichten uit de Licentieovereenkomst aan een derde over te dragen, zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van de andere partij. De partij die om toestemming wordt gevraagd, is gerechtigd voorwaarden te verbinden aan het verlenen van toestemming.

Art. 8 Intellectuele eigendomsrechten

8.1           De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Programmatuur en de documentatie berusten bij Leverancier of diens licentiegever(s).
8.2           Leverancier vrijwaart Licentienemer in gerechtelijke procedures die tegen de Licentienemer zijn aangespannen door derden voor alle aanspraken die zijn gegrond op de stelling dat het gebruik van de Programmatuur en/of de Documentatie inbreuk maakt op de aan deze derde toebehorende intellectuele eigendomsrechten, tenzij:

 • Licentienemer nalaat Leverancier onmiddellijk schriftelijk van de vordering in kennis te stellen; of
 • de bewuste aanspraken van derden hun oorzaak vinden in wijzigingen in de Programmatuur die door Licentienemer of door hem ingeschakelde derden, zijn aangebracht; of
 • de bewuste aanspraken van derden hun oorzaak vinden in het gebruik van de Programmatuur en/of Documentatie op een wijze die anderszins strijdig is met de voorwaarden van deze Voorwaarden.

8.3           De in artikel 8.2 bedoelde vrijwaring is alleen van toepassing indien Licentienemer de behandeling van de zaak, inclusief het voeren van schikkingsonderhandelingen, aan Leverancier overlaat en desgevraagd de benodigde medewerking aan Leverancier verleent.
8.4           Licentienemer verklaart dat indien een vordering als bedoeld in artikel 8.2 aanhangig wordt gemaakt, hij ermee akkoord gaat dat Leverancier naar eigen keuze:

 • de Programmatuur en/of de documentatie zodanig zal (laten) wijzigen dat deze niet langer inbreuk maken;
 • de Programmatuur en/of de documentatie zal vervangen door een functioneel gelijkwaardig product;
 •  de Voorwaarden opzegt en een vergoeding betaalt aan Licentienemer ter grootte van de volledige Licentievergoeding.

Art. 9 Onderhoud

9.1           Licentienemer heeft het recht om met Leverancier een onderhoudsovereenkomst voor de Programmatuur aan te gaan. In de onderhoudsovereenkomst zullen partijen hun afspraken vastleggen over de door Leverancier te verlenen ondersteuning aan Licentienemer bij gebruik van de Programmatuur. Tevens worden daarin de service levels voor het te verrichten onderhoud vastgelegd. Na ondertekening wordt de Onderhoudsovereenkomst tevens integraal onderdeel van de (inhoud van de) Voorwaarden.

Art. 10 Aansprakelijkheid en boete

10.1         Voor zover Licentienemer te kort schiet in de nakoming van één van de bepalingen van de Licentieovereenkomst en de onderhavige voorwaarden en/of een onrechtmatige daad jegens Leverancier begaat, is Licentienemer aansprakelijk voor vergoeding van de door de Leverancier geleden en/of te lijden schade.
10.2         Naast de vergoeding van de schade verbeurt de Licentienemer bij overtreding van de bepalingen van de Licentieovereenkomst en de onderhavige voorwaarden een direct opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 50.000 per overtreding.

Art. 11 Geheimhouding

11.1         Partijen zullen alles in het werk stellen om te voorkomen dat de vertrouwelijke informatie van de andere partij ter kennis of in handen van derden komt. Eén en ander geldt niet indien de openbaar makende partij aantoont dat bepaalde informatie reeds publiekelijk bekend is, anders dan door schending van deze geheimhoudingsverplichting of indien een partij door een daartoe bevoegde (gerechtelijke) instantie wordt gedwongen vertrouwelijke informatie te openbaren.
11.2         Het is Leverancier niet toegestaan in advertenties, reclame-uitingen of anderszins binnen het kader van zijn marketingactiviteiten melding te maken van het feit dat Licentienemer één van zijn cliënten is, behoudens voorafgaande Schriftelijke toestemming van Licentienemer.

Art. 12 Overige bepalingen

12.1         De artikelen 8 (Intellectuele eigendom), 10 (Aansprakelijkheid), 11 (Geheimhouding) 13 (Geschillenbeslechting) en 14 (Toepasselijk recht) blijven naar hun aard van toepassing na beëindiging van de Licentieovereenkomst.
12.2         De algemene voorwaarden van Licentienemer of van eventuele toeleveranciers zijn niet van toepassing.
12.3         Indien één of meer van deze bepalingen in deze voorwaarden ongeldig, in strijd met de wet of onafdwingbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in goed overleg onderhandelen over een nieuwe bepaling, ter vervanging van de ongeldige of niet afdwingbare bepaling, die zo veel mogelijk de strekking van de ongeldige of onafdwingbare bepaling volgt.
12.4         Kennisgevingen die partijen op grond van de voorwaarden aan elkaar zullen doen, vinden Schriftelijk plaats.
12.5         Eventuele mondelinge toezeggingen en afspraken hebben geen werking, tenzij deze Schriftelijk door een partij zijn bevestigd.
12.6         Het door een partij niet uitoefenen van enig recht of het niet aanwenden van enig rechtsmiddel houdt geen afstand van dat recht of rechtsmiddel in.
12.7         De Licentienemer gaat met het gebruik van de Programmatuur akkoord met deze algemene voorwaarden.
12.8         De Licentienemer gaat bij het verstrekken van zijn e-mailadres ermee akkoord dat de Licentiegever hem op dat adres gerichte aanbiedingen en reclame uitingen mag toezenden.
12.9         De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de proefperiode. Voor zover de duur van de Licentieovereenkomst na de proefperiode wordt verlengd, zullen deze voorwaarden op de Licentieovereenkomst van toepassing blijven.

Art. 13 Geschillenbeslechting

13.1         De rechter van het Arrondissement Den Haag, Nederland, is bij uitsluiting bevoegd ter zake van ieder geschil tussen partijen dat verband houdt met de onderhavige Voorwaarden.

Art. 14 Toepasselijk recht

14.1         Deze Voorwaarden wordt beheerst door Nederlands recht.